O nas

Historia Katedry i Zakładu Biologii Komórki rozpoczyna się w 1965 roku z chwilą utworzenia Zakładu Radiobiologii przy Katedrze Fizyki. Jego kierownikiem został mianowany doc. dr hab. Tadeusz Rudnicki, który tę funkcję pełnił do roku 1993. W ramach reorganizacji Akademii Medycznej w 1971 r. Zakład Radiobiologii wszedł w strukturę nowopowstałego Instytutu Nauk Fizjologicznych i pozostawał w niej do 1984 roku, by po tym okresie występować jako niezależna jednostka naukowo-dydaktyczna.  Pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Rudnickiego prowadzono badania z zakresu wpływu promieniowania jonizującego na procesy zachodzące w komórkach ze szczególnym uwzględnieniem komórek rozrodczych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w owym czasie badania te miały w Polsce charakter pionierski.

W roku 1993, po przejściu profesora Rudnickiego na emeryturę  kierownikiem Zakładu Radiobiologii został prof. dr hab. Jerzy B. Warchoł. Dzięki środkom finansowym pochodzącym głównie z grantów naukowych Zakład został wyposażony w aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań  w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej oraz radiobiologii. W 1994 roku dotychczasową nazwę zmieniono na Zakład Radiobiologii i Biologii Komórki. W 1998 roku Zakład przeszedł z Wydziału Lekarskiego I na Wydział Nauk o Zdrowiu, a w roku 2000 został przemianowany na Katedrę Radiobiologii i Biologii Komórki. W 2008 roku Katedra zmieniła lokalizację, przenosząc się z Collegium Anatomicum do nowych pomieszczeń przy ul. Rokietnickiej 5D. Jednocześnie jednostka przyjęła nazwę Katedra i Zakład Biologii Komórki.

W 2009 roku dwóch pracowników Katedry uzyskało stopnie doktora habilitowanego: Małgorzata Kotwicka i Anna Jankowska. Ponadto w tym czasie utworzono w Katedrze Pracownię Biologii Molekularnej, której kierownikiem została dr hab. Anna Jankowska, prof. UM oraz Pracownię Biologii Rozrodu, na czele której stoi dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM.

Od roku 2011 kierownikiem Katedry jest dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM.

Główne kierunki badań Katedry Biologii Komórki dotyczą udziału gonadotropiny kosmówkowej w procesie nowotworzenia w żeńskich narządach płciowych, mające na celu poznanie molekularnej patogenezy nowotworów oraz wykorzystanie metod biologii molekularnej do wczesnego wykrywania, optymalizacji leczenia i rozwoju nowych metod terapii nowotworów złośliwych. Prowadzone są również badania nad biologią plemników ludzkich, regulacją procesu spermatogenezy i przyczynami niezamierzonej bezdzietności mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem niegenowego mechanizmu działania hormonów steroidowych. Osobną część działalności naukowej Katedry stanowią badania nad przyczynami i diagnostyką oraz terapią endometriozy.

Projekty badawcze realizowane w Katedrze:

Projekt badawczy 2016/23/D/NZ5/02606 – . Wpływ czynników epigegenetycznych na predyspozycję do występowania oraz na postać kliniczną skoliozy idiopatycznej – badanie globalnej i metylacji DNA oraz lokalnej metylacji wysp CpG genów receptorów estrogenowych typu 1 i typu 2 oraz genu ladybird homeobox 1

Projekt badawczy 2011/01/B/NZ4/03487 – Wpływ polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) w genie podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na jej ekspresję w nowotworach żeńskich narządów płciowych

Projekt badawczy N N407 4591 38 Rola podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w regulacji apoptozy komórek nowotworowych

Projekt badawczy N N407 2754 39  – Badanie ekspresji genów CGB1 i CGB2 oraz CGB3-9 kodujących podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w nowotworach żeńskich narządów płciowych

Projekt badawczy N N401 0273 38 – Udział receptora typu drugiego transformującego czynnika wzrostu beta w sygnalizacji komórkowej zależnej od podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej

Projekt badawczy N N407 4591 38 – Rola podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w regulacji apoptozy komórek nowotworowych

Projekt badawczy N N401 0269 38 – Udział kinaz białkowych ERK i Akt w regulacji działania podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na komórki nowotworowe

Projekt badawczy N N401 0770 37 – Molekularne mechanizmy działania estrogenów i ksenoestrogenów na mitochondria plemników ludzkich

Projekt badawczy nr N N407 1095 33 – Zastosowanie profilu ekspresji genów do wykrywania komórek raka krążących we krwi pacjentek z nowotworami układu rozrodczego

Projekt badawczy N N407 1095 33 – Wykorzystanie metylacji wysp CpG dla wczesnego wykrywania endometriozy

Projekt badawczy nr 2P05E077 27 – Badania nad rolą hCGß w molekularnej patogenezie nowotworów narządów płciowych z wykorzystaniem konstruktów U1 snRNA do blokowania transkryptów tego genu

Projekt badawczy nr 2PO5E 089 26 – Wpływ błonowej translokacji fosfatydyloseryny na biologię plemników ludzkich – współpraca z Kliniką Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

Projekt badawczy nr 2P05E115 26 – Występowanie i charakterystyka błonowej cyklazy guanylowej ROS-GC1 w gonadach męskich

Projekt badawczy nr 4PO5E162 22 – Badania nad ekspresją genu β-podjednostki gonadotropiny kosmówkowej w komórkach nietrofoblastycznych nowotworów narządów płciowych

Projekt badawczy nr N N403 5840 38 – Badania nad polimorfizmem genu receptora estrogenowego typu I i II, genu CHD7 w celu prognozowania rozwoju skoliozy idiopatycznej u dzieci (wykrywanie skolioz zagrożonych progresją) – Współpraca z Katedrą i Kliniką Ortopedii i Traumatiologii Dziecięce

Projekt badawczy nr 3PO5B194 22 – Badania nad mechanizmami działania analogów somatostatyny in vitro i in vivo, u pacjentów z nowotworami przysadki mózgowej –współpraca z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu

Katedra aktualnie prowadzi współpracę z następującymi jednostkami zagranicznymi: Departament of Endocrinology and Reproduction, Erasmus University Rotterdam, Holandia; Departament of Cell Biology, Unit of Regulatory and Molecular Biology University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Stratford, USA; Departament of Molecular Biology and Biochemistry, Rutgers University, Piscataway, USA. Ponadto Katedra współpracuje z jednostkami naszej Uczelni poprzez realizację wspólnych grantów oraz wymianę kadry naukowo-technicznej, a także wspólne organizowanie szkoleń i konferencji.

Organizacja Konferencji:

Katedra i Zakład Biologii Komórki jest organizatorem cyklicznej konferencji „Cytometria w Diagnostyce Lekarskiej” a następnie jako „Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii” które odbywa się w Poznaniu od 1997 roku i ma na celu prezentację teoretycznych i praktycznych aspektów wykorzystania cytometrii obrazowej, przepływowej oraz mikroskopii konfokalnej w badaniach naukowych i diagnostyce lekarskiej. Z początkiem 2016 roku jest współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji „Praktyki Wobec Zwierząt”.

Wybrane publikacje naukowe do 2021 roku:

łączna liczba prac liczba prac z IF łączna wartość IF liczba prac z punktacją MEiN  łączna wartość punktacji MEiN
ogółem 318 112 158 285.423 4930
polski artykuł w czasopiśmie 56 25 54 27.444 1019
polska rozprawa doktorska 5 0 0 0 0
praca o charakterze edytorskim 2 0 0 0 0
polski fragment większej całości, np. rozdział w podręczniku 1 0 0 0 0
polski rozdział punktowany 6 0 6 0 40
polska rozprawa habilitacyjna 2 0 2 0 24
polska monografia (obejmuje również podręczniki i skrypty autorski 2 0 2 0 40
polska redakcja czasopisma 12 0 4 0 14
polskie streszczenie zjazdowe 93 0 0 0 0
zagraniczny artykuł w czasopiśmie 91 87 89 257.979 3773
zagraniczny rozdział punktowany 1 0 1 0 20
zagraniczne streszczenie zjazdowe 47 0 0 0 0

Wybrane publikacje fo 24.08.2022:

Urbaniak P[aulina]; Wroński S[ebastian]; Tarasiuk J[acek]; Lipiński P[aweł]; Kotwicka M[ałgorzata], A new method to estimate 3D cell parameters from 2D microscopy images., Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell Res., art. 119286 [s. 1-10]

Kotwicki Tomasz; Tomaszewski Marek; Andrusiewicz Mirosław; Śliwa Aleksandra; Rusin Błażej; Kotwicka Małgorzata, Estrogen receptor type 1 and type 2 presence in paravertebral skeletal muscles: expression level and relation to phenotype in children with idiopathic scoliosis., Genes (Basel), art. 739 [s. 1-14]

Englert-Golon Monika; Andrusiewicz Mirosław; Żbikowska Aleksandra; Chmielewska Małgorzata; Sajdak Stefan; Kotwicka Małgorzata, Altered expression of ESR1, ESR2, PELP1 and c-SRC genes is associated with ovarian cancer manifestation., Int. J. Mol. Sci., art. 6216 [s. 1-16]

Jendraszak Magdalena; Garęcka Mirosława; Kotwicka Małgorzata; Regdos Aleksandra; Pazgrat-Patan Michalina; Andrusiewicz Mirosław, Commercial microbiota test revealed differences in the composition of intestinal microorganisms between children with autism spectrum disorders and neurotypical peers., Sci. Rep., art. 24274[s. 1-11]

Warowicka Alicja; Qasem Badr; Dera-Szymanowska Anna; Wołuń-Cholewa Maria; Florczak Patryk; Horst Nikodem; Napierała Marta; Szymanowski Krzysztof; Popenda Łukasz; Bartkowiak Grażyna; Florek Ewa; Goździcka-Józefiak Anna; Młynarz Piotr, Effect of protoberberine-rich fraction of Chelidonium majus L. on endometriosis regression., Pharmaceutics, art. 931[s. 1-16]

Sawicka-Gutaj Nadia; Shawkat Sara; Andrusiewicz Mirosław; Ziółkowska Paulina; Czarnywojtek Agata; Gut Paweł; Ruchała Marek, EZH2 and SMYD3 expression in papillary thyroid cancer., Oncol. Lett., art. 342 [s. 1-8]

Janusz Piotr; Chmielewska Małgorzata; Andrusiewicz Mirosław; Kotwicka Małgorzata; Kotwicki Tomasz, Methylation of estrogen receptor 1 gene in the paraspinal muscles of girls with idiopathic scoliosis and its association with disease severity., Genes (Basel), art. 790 [s. 1-15]

Mamzer Hanna; Żok Agnieszka; Białas Piotr; Andrusiewicz Mirosław, Negative psychological aspects of working with experimental animals in scientific research., PeerJ, e11035 [s. 1-19]

Kulińska Karolina Iwona; Andrusiewicz Mirosław; Dera-Szymanowska Anna; Billert Maria; Skrzypski Marek; Szymanowski Krzysztof; Nowak-Markwitz Ewa; Kotwicka Małgorzata; Wołuń-Cholewa Maria, Phoenixin as a new target in the development of strategies for endometriosis diagnosis and treatment., Biomedicines, art. 1427

Warowicka Alicja; Wołuń-Cholewa Maria; Kwaśniewska Anna; Goździcka-Józefiak Anna, Alternations in mitochondrial genome in carcinogenesis of HPV positive cervix., Exp. Mol. Pathol., art. 104530 [s. 1-9]

Hebda Edyta; Bukowczan Artur; Michałowski Sławomir; Wroński Sebastian; Urbaniak Paulina; Kaczmarek Mariusz; Hutnik Emilia; Romaniuk Aleksandra; Wołuń-Cholewa Maria; Pielichowski Krzysztof, Examining the influence of functionalized POSS on the structure and bioactivity of flexible polyurethane foams., Mater. Sci. Eng. CMater. Biol.Appl., art.110370 [s.1-12]

Skorupska Elżbieta [J.]; Jokiel Marta; Rychlik Michał; Łochowski Rafał M.; Kotwicka Małgorzata, Female overrepresentation in low back-related leg pain: a retrospective study of the autonomic response to a minimally invasive procedure., J. Pain Res., s. 3427-3435

Borysiak Karolina; Janusz Piotr; Andrusiewicz Mirosław; Chmielewska Małgorzata; Kozinoga Mateusz; Kotwicki Tomasz; Kotwicka Małgorzata, CHD7 gene polymorphisms in female patients with idiopathic scoliosis., BMC Musculoskelet. Disord., art. 18 [s. 1-11]

Chmielewska Małgorzata; Janusz Piotr; Andrusiewicz Mirosław; Kotwicki Tomasz; Kotwicka Małgorzata, Methylation of estrogen receptor 2 (ESR2) in deep paravertebral muscles and its association with idiopathic scoliosis., Sci. Rep., art. 22331 [1-14]

Pecyna Paulina; Babalska Zuzanna; Szymendera Klaudia; Gabryel Marcin; Mańkowska-Wierzbicka Dorota; Nowak-Malczewska Dorota; Tomczak Hanna; Górna Monika; Chmielewska Małgorzata; Jaworska Marcelina Maria; Grzymisławski Marian; Dobrowolska Agnieszka; Gajęcka Marzena, Qualitative identification of Roseburia hominis in faeces samples obtainedfrompatientswithirritable bowel syndrome and healthy individuals., Proceedings (MDPI), art. 28 [s. 1-6]

Białas Piotr; Śliwa Aleksandra; Szczerba Anna; Jankowska Anna, The study of the expression of CGB1 and CGB2 in human cancer tissues., Genes (Basel), art. 1082 [s. 1-11]

Andrusiewicz Mirosław; Harasymczuk Piotr; Janusz Piotr; Biecek Przemysław; Żbikowska Aleksandra; Kotwicka Małgorzata; Kotwicki Tomasz, TIMP2 polymorphisms association with curve initiation and progression of thoracic idiopathic scoliosis in the Caucasian females., J. Orthop. Res., s. 2217-2225

Śliwa Aleksandra; Kubiczak Marta; Szczerba Anna; Walkowiak Grzegorz; Nowak-Markwitz Ewa; Burczyńska Beata; Butler Stephen; Iles Ray; Białas Piotr; Jankowska Anna, Regulation of human chorionic gonadotropin beta subunit expression in ovarian cancer., BMC Cancer, art. 746 [s. 1-9]

Jajor Julia; Kostiukow Anna; Samborski Włodzimierz; Rostkowska Elżbieta; Śliwa Aleksandra; Antosiak-Cyrak Katarzyna, Tactile sensitivity of women with Turner syndrome., Int. J. Environ. Res. Public Health, art. 3870 [s. 1-14]

Sawicka-Gutaj Nadia; Andrusiewicz Mirosław; Czarnywojtek Agata; Waligórska-Stachura Joanna; Biczysko Maciej; Skrobisz Jerzy; Sowiński Jerzy; Ruchała Marek, Changes of nicotinamide phosphoribosyltransferase expressions in thyroid glands of patients with different thyroid pathologies., Biomed Res. Int., [s. 1-6]

Kikowska Małgorzata Anna; Chmielewska Małgorzata; Włodarczyk Agata; Studzińska-Sroka Elżbieta; Żuchowski Jerzy; Stochmal Anna; Kotwicka Małgorzata; Thiem Barbara, Effect of pentacyclic triterpenoids-rich callus extract of Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach on viability, morphology, and proliferation of normalhuman skinfibroblasts., Molecules, art. 3009 [s. 1-14]

Kwaśniewski Wojciech; Goździcka-Józefiak Anna; Polak Grzegorz; Nowak Witold; Kwaśniewska Anna; Kotarski Jan; Wołuń-Cholewa Maria, IGF-1 gene P1 promoter polymorphisms influence predisposition to epithelial invasive ovarian cancer., Biomed. J. Sci. Tech. Res., s. [1-8]

Skibińska Izabela; Andrusiewicz Mirosław; Soin Michal; Jendraszak Magdalena; Urbaniak Paulina; Jędrzejczak Piotr; Kotwicka Małgorzata, Increased expression of PELP1 in human sperm is correlated with decreased semen quality., Asian J. Androl., s. 425-431

Kwaśniewski Wojciech; Wołuń-Cholewa Maria; Kotarski Jan; Warchoł Wojciech; Kuźma Dorota; Kwaśniewska Anna; Goździcka-Józefiak Anna, Microbiota dysbiosis is associated with HPV-induced cervical carcinogenesis., Oncol. Lett., s. 7035-7047

Zybek-Kocik Ariadna; Sawicka-Gutaj Nadia; Szczepanek-Parulska Ewelina; Andrusiewicz Mirosław; Waligórska-Stachura Joanna; Białas Piotr; Krauze Tomasz; Guzik Przemysław; Skrobisz Jerzy; Ruchała Marek, The association between irisin and muscle metabolism in different thyroid disorders., Clin. Endocrinol. (Oxf), s. 460-467

Wyganowska-Świątkowska Marzena; Urbaniak Paulina; Lipiński Daniel; Szalata Marlena; Borysiak Karolina; Jakun Jerzy; Kotwicka Małgorzata, Effects of enamel matrix proteins on adherence, proliferation and migration of epithelial cells: A real-time in vitro study., Exp. Ther. Med., s. 160-168

Andrusiewicz Mirosław; Skibińska Izabela; Gąsiorowska Emilia; Białas Piotr; Kotwicka Małgorzata, Fluorescence resonance energy transfer usage to track the sequence promoter changes in CGB5 gene in ovarian cancer patients., Biomed. Pharmacother., s. 139-146

Wyganowska-Świątkowska Marzena; Urbaniak Paulina; Lipiński Daniel; Szalata Marlena; Kotwicka Małgorzata, Human gingival fibroblast response to enamel matrix derivative, porcine recombinant 21.3-kDa amelogenin and 5.3-kDa tyrosinerich amelogenin peptide., Hum. Cell, s. 181-191

Miklaszewski Andrzej; Jurczyk Mieczysława U.; Kaczmarek Mariusz; Paszel-Jaworska Anna; Romaniuk Aleksandra; Lipińska Natalia; Żurawski Jakub; Urbaniak Paulina; Jurczyk Mieczysław, Nanoscale size effect in in situ titanium based composites with cell viability and cytocompatibility studies., Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl., s.-525536

Waligórska-Stachura Joanna; Sawicka-Gutaj Nadia; Zabel Maciej; Andrusiewicz Mirosław; Gut Paweł; Czarnywojtek Agata; Ruchała Marek, Survivin DEx3 as a biomarker of thyroid cancers: a study at the mRNA and protein level., Oncol. Lett., s. 2437-2441

Kotwicka Małgorzata; Skibińska Izabela; Jendraszak Magdalena; Jędrzejczak Piotr, 17β-estradiol modifies human spermatozoa mitochondrial function in vitro., Reprod. Biol. Endocrinol., art. 50 [s. 1-9]

Uklejewski Ryszard; Rogala Piotr; Winiecki Mariusz; Tokłowicz Renata; Ruszkowski Piotr; Wołuń-Cholewa Maria, Biomimetic multispiked connecting Ti-alloy scaffold prototype for entirely-cementless resurfacing arthroplasty endoprostheses – exemplary results of implantation of the Ca-P surface-modified scaffold prototypes in animal model andosteoblast cultureevaluation., Materials (Basel), art. 532 [s. 1-17]

Wyganowska-Świątkowska Marzena; Kotwicka Małgorzata; Urbaniak Paulina; Nowak Agnieszka; Skrzypczak-Jankun Ewa; Jankun Jerzy, Clinical implications of the growth-suppressive effects of chlorhexidine at low and high concentrations on human gingival fibroblasts and changes in morphology., Int. J. Mol. Med., s. 1594-1600

Skibińska Izabela; Tomaszewski Marek; Andrusiewicz Mirosław; Urbaniak Paulina; Czarnecka-Kłos Róża; Shadi Milud; Kotwicki Tomasz; Kotwicka Małgorzata, Expression of estrogen receptor coactivator proline-, glutamic acid- and leucine-rich protein 1 within paraspinal muscles in adolescents with idiopathic scoliosis., PLoSONE, e0152286 [s. 1-13]

Szczerba Anna; Śliwa Aleksandra; Kubiczak Marta; Nowak-Markwitz Ewa; Jankowska Anna, Human chorionic gonadotropin β subunit affects the expression of apoptosis-regulating factors in ovarian cancer., Oncol. Rep., s. 538-545.

Kaczmarek Mariusz; Jurczyk Karolina; Koper Jeremiasz K.; Paszel-Jaworska Anna; Romaniuk Aleksandra; Lipińska Natalia; Żurawski Jakub; Urbaniak Paulina; Jakubowicz Jarosław; Jurczyk Mieczysława U., In vitro biocompatibility of anodized titanium with deposited silver nanodendrites., J. Mater. Sci., s. 5259-5270

Kaczmarek Mariusz; Jurczyk Mieczysława U.; Miklaszewski Andrzej; Paszel-Jaworska Anna; Romaniuk Aleksandra; Lipińska Natalia; Żurawski Jakub; Urbaniak Paulina; Jurczyk Karolina, In vitro biocompatibility of titanium after plasma surface alloying with boron., Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl., s. 1240-1247

Kwaśniewski Wojciech; Goździcka-Józefiak Anna; Wołuń-Cholewa Maria; Polak Grzegorz; Sierocińska-Sawa Jadwiga; Kwaśniewska Anna; Kotarski Jan, Microsatellite polymorphism in the P1 promoter region of the IGF-1 gene is associated with endometrial cancer., Mol. Med. Rep., s. 4950-4958

Andrusiewicz Mirosław; Słowikowski Bartosz; Skibińska Izabela; Wołuń-Cholewa Maria; Dera-Szymanowska Anna, Selection of reliable reference genes in eutopic and ectopic endometrium for quantitative expression studies., Biomed. Pharmacother., s. 66-73

Talarczyk-Desole Joanna; Kotwicka Małgorzata; Jendraszak Magdalena; Pawelczyk Leszek; Murawski Marek; Jędrzejczak Piotr, Sperm midpiece apoptotic markers: impact on fertilizing potential in in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection., Hum. Cell, s. 67-75

Kwaśniewski Wojciech; Goździcka-Józefiak Anna; Kotarska Maria; Polak Grzegorz; Barczyński Bartłomiej; Broniarczyk Justyna; Nowak Witold; Wołuń-Cholewa Maria; Kwaśniewska Anna; Kotarski Jan, Analysis of cytosine-adenine repeats in P1 promoter region of IGF-1 gene in peripheral blood cells and cervical tissue samples of females withcervical intraepitheliallesions and squamous cervical cancer., Mol. Med. Rep., s. 766-774

Wyganowska-Świątkowska Marzena; Urbaniak Paulina; Nohawica Michał Marek; Kotwicka Małgorzata; Jankun Jerzy, Enamel matrix proteins exhibit growth factor activity: a review of evidence at the cellular and molecular levels., Exp. Ther. Med., s. 2025-2033

Szczerba Anna; Adamska Krystyna; Warchoł Wojciech; Andrusiewicz Mirosław; Nowak-Markwitz Ewa; Jankowska Anna, Evaluation of CGB, GNRH1, MET and KRT19 genes expression profile as a circulating tumor cells marker in blood of cancer patients., J. Mol. Biomark. Diagn., S6: 004 s. [1-8]

Waligórska-Stachura Joanna; Andrusiewicz Mirosław; Sawicka-Gutaj Nadia; Kubiczak Marta; Jankowska Anna; Liebert Włodzimierz; Czarnywojtek Agata; Waśko Ryszard; Blanco-Gangoo Al Ricardo; Ruchała Marek, Evaluation of survivin splice variants in pituitary tumors., Pituitary, s. 410-416

Li Yanjie; Polak Urszula; Bhalla Angela D.; Rozwadowska Natalia; Butler Jill Sergesketter; Lynch David R.; Dent Sharon Y. R.; Napierała Marek, Excision of expanded GAA repeats alleviates the molecular phenotype of Friedreich’s ataxia., Mol. Ther., s. 1055-1065

Li Yanjie; Lu Yue; Polak Urszula; Lin Kevin; Shen Jianjun; Farmer Jennifer; Seyer Lauren; Bhalla Angela D.; Rozwadowska Natalia; Lynch David R.; Sergesketter Butler Jill; Napierała Marek, Expanded GAA repeats impede transcription elongation through the FXN gene and induce transcriptional silencing that is restricted tothe FXN locus., Hum. Mol.Genet., s. 6932-6943

Sawicka-Gutaj Nadia; Waligórska-Stachura Joanna; Andrusiewicz Mirosław; Biczysko Maciej; Sowiński Jerzy; Skrobisz Jerzy; Ruchała Marek, Nicotinamide phosphorybosiltransferase overexpression in thyroid malignancies and its correlation with tumor stage and with survivin/survivin DEx3 expression., Tumor Biol., s. 7859-7863

Jankowska Anna; Sharma Rameshwar K.; Duda Teresa, Ca2+-modulated ROS-GC1 transduction system in testes and its presence in the spermatogenic cells., Front. Mol. Neurosci., [s. 1-10]

Głodek Aleksandra; Jankowska Anna, CGB activates ERK and AKT kinases in cancer cells via LHCGR-independent mechanism., Tumor Biol., s. 5467-5479

Kotwicki Tomasz; Janusz Piotr; Andrusiewicz Mirosław; Chmielewska Małgorzata; Kotwicka Małgorzata, Estrogen receptor 2 gene polymorphism in idiopathic scoliosis., Spine, s. E1599-E1607

Janusz Piotr; Kotwicka Małgorzata; Andrusiewicz Mirosław; Czaprowski Dariusz; Czubak Jarosław; Kotwicki Tomasz, Estrogen receptors genes polymorphisms and age at menarche in idiopathic scoliosis., BMC Musculoskelet. Disord., [s. 1-7]

Broniarczyk Justyna K.; Warowicka Alicja; Kwaśniewska Anna; Wołuń-Cholewa Maria; Kwaśniewski Wojciech; Goździcka-Józefiak Anna, Expression of TSG101 protein and LSF transcription factor in HPV-positive cervical cancer cells., Oncol. Lett., s. 1409-1413

Zarzycka Marta; Kotwicka Małgorzata; Jendraszak Magdalena; Skibińska Izabela; Kotula-Balak Małgorzata; Bilińska Barbara, Hydroxyflutamide alters the characteristics of live boar spermatozoa., Theriogenology, s. 988-996

Głodek Aleksandra; Kubiczak Marta J.; Walkowiak Grzegorz P.; Nowak-Markwitz Ewa; Jankowska Anna, Methylation status of human chorionic gonadotropin beta subunit promoter and TFAP2A expression as factors regulating CGB gene expression in placenta., Fertil. Steril., s. 1175-1182.e.8

Waligórska-Stachura Joanna; Andrusiewicz Mirosław; Sawicka-Gutaj Nadia; Biczysko Maciej; Jankowska Anna; Kubiczak Marta; Czarnywojtek Agata; Wrotkowska Elżbieta; Ruchała Marek, Survivin delta ex3 overexpression in thyroid malignancies., PLoS ONE, e100534 [s. 1-6]

Wołuń-Cholewa Maria; Langer Krzysztof; Szymanowski Krzysztof; Głodek Aleksandra; Jankowska Anna; Warchoł Wojciech; Langer Jerzy, An efficient 3D cell culture method on biomimetic nanostructured grids., PLoS ONE, s. e72936 [1-6]

Szymanowski K[rzysztof]; Niepsuj-Biniaś J[oanna]; Dera-Szymanowska A[nna]; Wołuń-Cholewa M[aria]; Yantczenko A[ndrey]; Florek E[wa]; Opala T[omasz]; Murawski M.; Wiktorowicz K[rzysztof], An influence of immunomodulation on Th1 and Th2 immune response in endometriosis in an animal model., Biomed Res. Int., [s. 1-7]

Kotwicka Małgorzata; Jendraszak Magdalena; Skibińska Izabela; Jędrzejczak Piotr; Pawelczyk Leszek, Decreased motility of human spermatozoa presenting phosphatidylserine membrane translocation-cells selection with the swim-up technique., Hum. Cell, s. 28-34

Polak Urszula; McIvor Elizabeth; Dent Sharon Y.R.; Wells Robert D.; Napierała Marek, Expanded complexity of unstable repeat diseases., BioFactors, s. 164-175

Kubiczak Marta; Walkowiak Grzegorz P.; Nowak-Markwitz Ewa; Jankowska Anna, Human chorionic gonadotropin beta subunit genes CGB1 ansd CGB2 are transcriptionally active in ovarian cancer., Int. J. Mol. Sci., s. 12650-12660

Burczyńska Beata; Booth Matthew J.; Illes Ray K.; Shah Ankita; Shiled Ashref; Butler Stephen A., Stable knockdown of hCGβ mRNA expression in bladder cancer cells results in significant growth inhibition., Anticancer Res., 3611-3614.

Janusz Piotr; Kotwicki Tomasz; Andrusiewicz Mirosław; Kotwicka Małgorzata, Xbal and Pvull polymorphisms of estrogen receptor 1 gene in females with idiopathic scoliosis: no association with occurrence or clinical form., PLoS ONE, s. e76806 [1-9]

Rusin Błażej; Kotwicki Tomasz; Głodek Aleksandra; Andrusiewicz Mirosław; Urbaniak Paulina; Kotwicka Małgorzata, Estrogen receptor 2 expression in back muscles of girls with idiopathic scoliosis – relation to radiological parameters., Stud. Health Technol. Inform., s. 59-62

Jóźwiak D.; Sip A.; Rutkowski A.; Rawski M.; Kaczmarek S.; Wołuń-Cholewa M[aria]; Engberg R.M.; Hojberg O., Lyophilized Carnobacterium divergens AS7 bacteriocin preparation improves performance of broiler chickens challenged with Clostridium perfringens., Poult. Sci., s. 1899-1907.

Andrusiewicz Mirosław; Szczerba Anna; Wołuń-Cholewa Maria; Warchoł Wojciech; Nowak-Markwitz Ewa; Gąsiorowska Emilia; Adamska Krystyna; Jankowska Anna, CGB and GNRH1 expression analysis as a method of tumor cells metastatic spread detection in patients with gynecological malignances., J. Transl. Med., s. [1-9]

Kotwicka Małgorzata; Jendraszak Magdalena; Jędrzejczak Piotr, Phosphatidylserine membrane translocation in human spermatozoa; topography in membrane domains and relation to cell vitality., J. Membr. Biol., s. 165-170

Wołuń-Cholewa Maria; Szymanowski Krzysztof; Nowak-Markwitz Ewa; Warchoł Wojciech, Photodiagnosis and photodynamic therapy of endometriotic epithelial cells using 5-aminolevulinic acid and steroids., Photodiagnosis Photodyn. Ther., s. 58-63

Salaverria Iltziar; Philipp Claudia; Oschlies Ilske; Kohler Christian W.; Kreuz Markus; Szczepanowski Monika; Burkhardt Birgit; Trautmann Heiko; Gesk Stefan; Andrusiewicz Mirosław; Berger Hilmar; Fey Miriam; Harder Lana; Hasenclever Dirk; Hummel Michael; Loeffler Markus; Mahn Friederike; Martin-Guerrero Idoia; PellisseryShoji; PottChristiane; PfreundschuhMichael; Reiter Alfred; Richter Julia; Rosolowski Maciej; Schwaenen Carsten; Stein Harald; Trümper Lorenz; Wessendorf Swen; Spang Rainer; Küppers Ralf; Klapper Wolfram; Siebert Reiner, Translocations activating IRF4 identify a subtype of germinal center-derived B-cell lymphoma affecting predominantly children and young adults., Blood, s. 139-147

Dubielecka Patrycja M.; Grzybek Michał; Kolondra Adam; Jaźwiec Bożena; Draga Anna; Aleksandrowicz Paulina; Kołodziejczyk Monika; Serwotka Anna; Dolińska-Krajewska Barbara; Warchoł Jerzy; Kuliczkowski Kazimierz; Sikorski Aleksander F., Aggregation of spectrin and PKCq~00 is and early hallmark of fludarabine/mitoxantrone/dexamethasone#NAZWA?ced apoptosisinJurkat T and HL60 cells., Mol. Cell. Biochem., s. 63-77

Jankowska Anna; Warchoł Jerzy B., Ca2+-modulated membrane guanylate cyclase in the human testes., Mol. Cell. Biochem., s. 169-179

Nawrot Robert; Wołuń-Cholewa Maria; Białas Wojciech; Wyrzykowska Danuta; Balcerkiewicz Stanisław; Goździcka-Józefiak Anna, Cytotoxic activity of proteins isolated from extracts of Corydalis cava tubers in human cervical carcinoma HeLa cells., BMC Complement. Altern. Med., s. [1-7]

Jankowska Anna; Andrusiewicz Mirosław; Fischer Natalia; Warchoł Jerzy B., Expression of hCG and GnRHs and their receptors in endometrial carcinoma and hyperplasia., Int. J. Gynecol. Cancer, s. 92-101.

Jankowska Anna; Burczyńska Beata; Duda Teresa; Warchoł Jerzy B., Rod outer segment membrane guanylate cyclase type 1 (ROS-GC1) calcium-modulated transduction system in the sperm., Fertil. Steril., s. 904-912.

Wołuń-Cholewa Maria; Szymanowski Krzysztof; Andrusiewicz Mirosław; Warchoł Wojciech, Studies on function of P-glycoprotein in photodynamic therapy of endometriosis., Photomed. Laser Surg., s. 735-740.

Wołuń-Cholewa M[aria]; Butowska W[anda]; Fischer N[atalia]; Warchoł W[ojciech]; Nowak-Markwitz E[wa], 5-Aminolevulinic acid-mediated photodynamic therapy of human endometriotic primary epithelial cells., Photomed. Laser Surg., s. 295-301

Waśko Ryszard; Waligórska-Stachura Joanna; Jankowska Anna; Warchoł Jerzy B.; Liebert Włodzimierz; Sowiński Jerzy, Coexpression of survivin and PCNA in pituitary tumors and normal pituitary., Neuroendocrinol. Lett., s. 477-481

Langer J[erzy] J.; Langer K.; Barczyński P[iotr]; Warchoł J[erzy]; Bartkowiak K.H., New 'ON-OFF’-type nanobiodetector., Biosens. Bioelectron., s. 2947-2949

Kotwicka Małgorzata; Filipiak Krystyna; Jędrzejczak Piotr; Warchoł Jerzy B., Caspase-3 activation and phosphatidylserine membrane translocation in human spermatozoa; is there a relationship?, Reprod. Biomed. Online, s. 657-663

Jankowska Anna; Andrusiewicz M[irosław]; Grabowski J.; Nowak-Markwitz E[wa]; Warchoł Jerzy B., Coexpression of human chorionic gonadotropin beta subunit and its receptor in nontrophoblastic gynecological cancer., Int. J. Gynecol. Cancer, s. 1102-1107

Jankowska Anna; Więcek Paweł; Burczyńska Beata, Effect of photodynamic therapy on proloferation and apoptosis of 3T3 fibroblasts and HeLa cells., Photomed. Laser Surg., s. 343-347.

Jankowska Anna; Gunderson Samuel I.; Andrusiewicz Mirosław; Burczyńska Beata; Szczerba Anna; Jarmołowski Artur; Nowak-Markwitz Ewa; Warchoł Jerzy B., Reduction of human chorionic gonadotropin beta subunit expression by modified UI snRNA caused apoptosis in cervical cancer cells., Mol. Cancer, doi

Krasiński Z[bigniew]; Dzieciuchowicz Ł[ukasz]; Kotwicka M[ałgorzata]; Gabriel M[arcin]; Szczęśniak-Chmielecka A[leksandra]; Krasińska B[eata]; Oszkinis G[rzegorz]; Majewski W[acław], Sex hormone receptors in varicose veins of women with premenstrual syndrome., Phlebologie, s. 68-72

Jankowska Anna; Waśko Ryszard; Waligórska-Stachura Joanna; Andrusiewicz Mirosław; Jaskuła Magdalena; Liebert Włodzimierz; Sowiński Jerzy, Survivin products in pituitary tumors., Neuroendocrinol. Lett., s. 1033-1037.

Waśko Ryszard; Jaskuła Magdalena; Kotwicka Małgorzata; Andrusiewicz Mirosław; Jankowska Anna; Liebert Włodzimierz; Sowiński Jerzy, The expression of ghrelin in somatotroph and other types of pituitary adenomas., Neuroendocrinol. Lett., s. 929-938.

Wołuń-Cholewa Maria; Butowska Wanda; Warchoł Wojciech, Accumulation of protoporphyrin-IX in rat Leydig cells following inducxtion by 5-aminolevulinic acid and tramadol., Photomed. Laser Surg., s. 526-529

Burczyńska Beata; Duda Teresa; Sharma Rameshwar K., ATP signaling site in the ARM domain of atrial natriuretic factor receptor guanylate cyclase., Mol. Cell. Biochem., s. 93-107

Jankowska Anna; Burczyńska Beata; Duda Teresa; Warchoł Jerzy B.; Sharma Rameshwar K., Calcium-modulated rod outer segment membrane guanylate cyclase type 1 transduction machinery in the testes., J. Androl., s. 50-58

Kotwicka Małgorzata; Depa-Martynów Magdalena; Butowska Wanda; Filipiak Krystyna; Pawelczyk Leszek; Jędrzejczak Piotr, Human spermatozoa ultrastructure assessment in the infertility treatment by assisted reproduction technique., Arch. Androl., s. 297-302

Jędrzejczak P[iotr]; Rzepczyńska I[zabela]; Taszarek-Hauke G[rażyna]; Pawelczyk L[eszek]; Kotwicka M[ałgorzata]; Warchoł W[ojciech], Effect of sperm subpopulation’s kinetics on human fertilization in vitro., Arch. Androl., s. 185-193

Jędrzejczak P[iotr]; Pawelczyk L[eszek]; Taszarek-Hauke G[rażyna]; Kotwicka M[ałgorzata]; Warchoł W[ojciech]; Kurpisz M[aciej], Predictive value of selected sperm parameters for classical in vitro fertilization procedure of oocyte fertilization., Andrologia, s. 72-82

Waśko Ryszard; Jankowska Anna; Waligórska-Stachura Joanna; Andrusiewicz Mirosław; Jaskuła Magdalena; Sowiński Jerzy, Survivin expression in human pituitary adenomas., Neuroendocrinol. Lett., s. 209-212